top of page
Avskytingsavtale for elg i perioden 2022-2024

Evenes bestandsplanområde, som består av Evenes Storvald,

Indre Evenes Storvald og Østre Evenes Storvald, har ved vedtak

av 17/8-2022, i Viltfaglig Utvalg fått godkjent

Bestandsplan for elgforvaltning 2022-2024.


I samsvar med avskytningsprofilen som fremkommer i

bestandsplanen er det inngått følgende avskytningsavtale mellom

Evenes bestandsplanområde og Viltfaglig utvalg. 

 1. Fellingskvoten, inkl. ekstradyr, tildeles valdene i bestandsplanområdet samlet som valgfrie dyr med hjemmel i Viltlovens forskrift om forvaltning av hjortevilt § 19. Kvotestørrelsen fastsettes av kommunen for hele planperioden etter samråd med bestandsplanområdet som forplikter seg til å etterstrebe et uttak fordelt på antall, kjønn og alder i henhold til avskytingsplanen.  
   

 2. Ut fra forutsetningene i hjorteviltforskriftene § 19, og med henvisning til bestandsplanen, godtar kommunen at bestandsplanområdet selv fordeler kvoten som vist nedenfor.


  Den totale fellingskvoten består av 241 dyr hvorav 30 er ekstradyr som bestandsplanstyret kan tildele som erstatning for skrapdyr kalv (mindre enn 50 kg) eller dersom forholdene ellers skulle tilsi det.
   

 3. Bestandsplanområdet forplikter seg til å tilstrebe en fordeling av felt elg innenfor perioden som vist i tabellen. Kalver kan erstatte eldre dyr, men skal likevel ikke overstige 40% av årlig total tildeling. Ungdyr kan erstatte voksne dyr uansett kjønn, men kan overstyres av bestandsplanstyret dersom kjønnsbalansen blir urimelig. Med ungdyr forstås 1 ½ åringer, eldre kyr med en slaktevekt mindre enn 170 kg, samt eldre okser med totalt inntil 4 tagger og/eller med ei slaktevekt på mindre enn 180 kg. Dersom oksen har 4 tagger og veier mer enn 180 kg blir det ikke straffereaksjon, men dyret vil anses som voksen og reguleres mot senere års tildeling i planperioden. For hele planområdet tillates det at fellingen av inntil ett dyr pr. jaktfelt kan overføres fra ett år til et annet. Dette gjelder ikke for det siste året i planperioden.
   

 4. Bestandsplanstyret vil tilstrebe årlig tildeling i henhold til avskytingsplanen, men kan justere tildelingen dersom forhold tilsier det. Det kan være justering både mellom valdene og justering i forhold avskytingsplanen. Det enkelte storvald vil også kunne justere valdets tildeling intern mellom jaktfeltene for å oppnå målene i bestandsplanen.

  Eventuelle ekstradyr, utenom skrapdyr kalv, skal primært tildeles samtidig med den årlige ordinære tildelingen.
   

 5.  Ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, eller vesentlige uforutsette endringer i bestanden i området i løpet av planperioden, kan kommunen vedta å trekke godkjenningen tilbake og dele ut ny fellingstillatelse.
   

 6. Jaktlagene skal rapportere og fremvise felte dyr om Viltfaglig Utvalg eller politi ber om det. Deler av felte dyr skal oppbevares for kontroll om kommunen ønsker det. 
   

 7. Alle jaktfeltene plikter daglig å registrere sett og skutt elg i portalen til Hjorteviltregisteret. Senest 10 dager etter at alle jaktfeltene i et vald er ferdig med jakta skal valdansvarlig rapportere videre til kommunalt- og nasjonalt forvaltningsorgan gjennom portalen til Hjorteviltregisteret.
   

 8. Feilskyting skal straks meldes til bestandsplanstyret. Feilskyting utover total kvote for planområdet er straffbart i hht. Viltlovens § 48 og skal rapporteres til Viltfaglig Utvalg. Reaksjoner for feilskyting vil variere, men skal i størst mulig grad ramme jaktlaget som foretok feilskytinga. 


Bogen, den …../….. - 2022                        Snubba, den 4/5 - 2022


_________________________                _________________________
For Viltfaglig Utvalg                              For Evenes bestandsplanområde

 

bottom of page