top of page
Elgjakt

Alle elgvaldene i Evenes kommune har inngått et samarbeid om elgforvaltning og har etablert Evenes bestandsplanområde og kommunen har godkjent den tredje 3-årig bestandsplan som løper fra og med 2022 til og med 2024.

Evenes bestandsplanområde består av storvaldene Indre Evenes, Østre Evenes og Evenes og omfatter et tellende areal på omtrent 200.000 da.

Bestandsplanen for 2022-2024 legger opp til felling av 241 dyr i planperioden, inklusiv 30 ekstradyr som kan tildeles ved behov. Grunntildelinga ser slik ut:

Kategori
Evenes 2022
Indre Evenes 2022
Østre Evenes 2022
Evenes 2023
Indre Evenes 2023
Østre Evens 2023
Evenes 2024
Indre Evenes 2024
Østre Evenes 2024
Okser
10
6
3
8
5
2
7
4
2
Kyr
10
6
3
8
5
2
7
4
2
Ungdyr
26
16
8
21
12
6
13
8
6

I tillegg til grunntildelinga settes det av 15 ekstradyr i både 2023 og 2024 som tildeles dersom forholdene tilsier det.

 

Evenes bestandsplanområde administreres av et bestandsplanstyre etter godkjente vedtekter.

 • Kai Mathisen (leder), Indre Evenes Storvald

 • Tor Berg, Østre Evenes Storvald

 • Petter Paulsen, Evenes Storvald

 

Elgforvaltninga er bestandsplanbasert og i tråd med formålet til hjorteviltforskriftene som skal bidra til at forvaltningen av hjortevilt ivaretar bestandens og leveområdets produktivitet og mangfold. Hjorteviltforskriftene legger også tilrette for en lokal, langsiktig forvaltning med næringsmessig og rekreasjonsmessig nyttegjøring av viltressursene. 

 

I tillegg til å nå målene i den overordnede hjorteviltplanen er det et mål å ha en
bærekraftig og produktiv elgstamme som er balansert i forhold til både sammensetning, utbytte for grunneierne, beitepress og elgpåkjørsler. Avskytningsprofilen som bestandsplanen legger opp til prøver å ta innover seg dette ved

 • Andelen okser 1 ½ år og eldre skal utgjøre ca. 30%

 • Andelen ungdyr skal utgjøre ca. 56%

 • Øke fellingen av kyr for å redusere produksjon av kalver

 • Felling av kalv kan årlig utgjøre inntil 40% av total felling

 • Eventuelle ekstradyr, utenom skrapdyr kalv (<50kg), skal primært tildeles samtidig med den ordinære tildelingen

 

I jaktsammenheng bør det i tillegg legges vekt på

 • Bestrebe balanse mellom hunn- og hanndyr

 • Ku skal ikke skytes fra kalv

 • I størst mulig grad spare store virile okser

 • Prioritere avskyting av svake små dyr

 

Med en avskytingsprofil som dette vil målene i den kommunale hjorteviltplanen kunne innfris.Med en avskytingsprofil som dette vil målene i den kommunale hjorteviltplanen kunne innfris. 

bottom of page