top of page
Jaktregler

Elgjakta i grunneierlaget er prioritert grunneiere og det må søkes
om plass i ett av grunneierlagets to jaktlag (Østervik jaktlag og
Lenvik/Snubba jaktlag) på eget søknadsskjema om jaktplass.

Der er åpnet for å ta inn opplæringsjeger i jaktlagene etter fastsatte
regler, se Regler for opplæringsjakt. Søknad om plass som
opplæringsjeger skjer på eget søknadsskjema for opplæringsjeger.

 

Regler for elgjakt i Indre Evenes Grunneierlag er som følger:  

    

 1. Storviltjakta i grunneierlaget er grunneierbasert og administreres av styret etter retningslinjer vedtatt av årsmøtet. Storviltjakta er driftsplanbasert og inngår i et storvald. Styret er ansvarlig for at det blir utarbeidet driftsplan.

 2. Storvaldet administreres av et driftsplanstyre som tildeler kvoter i tråd med forutsetningene for driftsplanen og administreres etter retningslinjer og regler som er godkjent av styret i grunneierlaget og øvrige jaktfelt i storvaldet.

 3. Storviltjakta utøves av Østervik jaktlag som jakter på gnr. 28 og Lenvik/Snubba jaktlag som jakter på gnr. 26, 27 og 93. Jaktlagene må ha jaktleder og nestjaktleder som administrerer den praktiske jakta, samt egne interne jaktregler som er godkjent av styret. Jaklagene kan selv fordele tildelt kvote mellom periode 1 (første jaktuke) og 2 (resten av jakta) med fordeling 60% i periode 1 og 40% i periode 2. Det avrundes til hele dyr og fordelingen mellom periode 1 og 2 skal fastsettes i jaktreglene til det enkelte jaktlag.  

 4. Hver grunneier som har en jaktrett kan utøve jaktretten med kun en jeger. Kun ved ledig jaktplass kan regelen avvikes.   

 5. Søknad om ordinær jaktplass skal skje skriftlig på eget skjema og må være mottatt av styrets leder innen 1. mai jaktåret. Midlertidig jaktplass for inneværende jaktår kan tildeles etter fristen dersom det er ledig jaktplass.

 6. Ved flere søkere tildeles jaktplass ut fra følgende prioritert rekkefølge:

       a) Grunneier/ektefelle/samboer
       
  Leieavtale som omfatter overføring av jaktrett mellom grunneier og jeger
           (rekkefølge som underpunkt b) - i)
       b) Barn/svigerbarn

       c) Foreldre
       d) Barnebarn
       e) Besteforeldre
       f)  Søsken/svigersøsken
       g) Onkel/tante
       h) Niese/nevø
        i)  Andre, som prioriteres slik:
             Ved flere søkere med prioritet «i)-andre» skal disse prioriteres i samme rekkefølge som det
             overordnede  rekkefølge a) - i) uansett hvilken eiendom jaktretten knyttet til.
   Prioriteringen skal
             praktiseres slik at en grunneier med jaktrett som benytter seg av en annen grunneiers jaktrett har
             prioritet a), barn av en grunneier med jaktrett som benytter seg av en annen grunneiers jaktrett har
             prioritet b), foreldre av en grunneier med jaktrett som benytter seg av en annen grunneiers jaktrett
             har prioritet c) osv.


  Ved likhet ut fra ovennevnte kriterier gjøres prioriteringen ut fra:
       1) erfaring fra storviltjakt,
       2) erfaring fra småviltjakt og
       3) loddtrekning.

 7. Søkere med jaktrett knyttet til eiendom i Østervik (gnr. 28) gis fortrinnsrett til jaktplass i Østervik jaktlag. Likeledes vil søkere med jaktrett knyttet til eiendom i Lenvik, Snubba eller Bogmarka (gnr. 26, 27 og 93) gis fortrinnsrett til jaktplass i Lenvik/Snubba jaktlag. På grunn av jaktområdets størrelse og jegerens sikkerhet må det maksimalt være 8 jegere med våpen som jakter samtidig i hvert jaktfelt. Styret bør tildele minimum 4 og maksimalt 8 ordinære jaktplasser til hvert jaktlag. Styret kan i tillegg ta inn en opplæringsjeger i jaktlagene.

 8. Jegere som trekker seg fra et jaktlag må melde fra om dette til jaktleder og styrets leder på et så tidlig tidspunkt som mulig og senest 20. august. Trekker jegeren seg etter denne fristen påløper det et gebyr på 1.000 kroner som avregnes mot eventuelt innbetalt forskudd. Kan avvikes etter søknad til styret.

 9. Jegere som tidligere har blitt tildelt ordinær jaktplass av styret og som jaktet siste jaktår beholder jaktplassen inntil ett av følgende inntreffer:
       - 
  jeger trekker seg fra jaktlaget
       - jaktplassen tildeles annen jeger med høyere prioritet
      .- jaktplassen trekkes tilbake som følge av brudd på jaktregler/avtaler

  Øvrige jegere må søke om jaktplass på ordinær måte innen fastsatt søknadsfrist.

 10. Jegere som er tildelt jaktplass plikter å følge de til enhver tid gjeldende avtaler, regler og retningslinjer for jakta. Jegere som tildeles ordinær jaktplass forplikter seg også til å delta i minimum første jaktuke, samt betale et forskudd til grunneierlaget på 1.000 kroner innen 20. august. Jaktleder er ansvarlig for å koordinere innbetalingen.

 11. Jaktleder er ansvarlig for at jakta skjer innenfor gjeldende lover og regler, vurdere opplæringsjakt for nye og uerfarne jegere, koordinere innbetaling av forskudd fra jegerne samt innbetaling av sluttoppgjør for jakta. I tillegg gis styret mulighet for å ta inn jeger utover i jakta.

 12. Når et jaktlag har felt sin kvote stilles ferdigjakta område til disposisjon for annet jaktlag. Dersom flere enn to jaktlag jakter i Grunneierlagets område må det på forhånd bestemmes hvilke av de andre jaktlagene som kan jakte i det fristilte området. Eventuell bruk av kjøretøy på skogsveinett til annet enn transport av felte dyr må avtales på forhånd med rettighetshaver.

 13. Veiing av felt vilt skal skje innen 14 dager, og betales innen en måned etter jaktslutt til den kilopris som styret har vedtatt. Grunneierlagets valgte vektkontrollør skal være til stede ved veiing av felte dyr.

 14. Årsmøtet bestemmer eventuell begrensning av småviltjakta mens storviltjakta pågår.  

 15. Rapport og sett-elg registreringer fra jaktlagene skal leveres senest 5 dager etter at jakta er  avsluttet.

 16. Jegere som er tildelt jaktplass i et av grunneierlagets jaktlag er å anse som tillitsvalgte i grunneierlaget.

 17. Brudd på regelverket behandles av styret med årsmøtet som ankeinstans.

bottom of page