top of page
Vedtekter

§1       A)

Eierne av bruk på gårdene Lenvik, Snubba, Østervik og Bogmarka skal samordne bruken av jakt- og fiskerettighetene. Administrasjonen av disse rettighetene skal foregå ved at det stiftes ei forening, Indre Evenes Grunneierlag, der eierne av alle bruk som blir nevnt i $2 er medlemmer. Medlemskapet er obligatorisk og følger eiendommen.

 

B)

Foreningens formål er å forvalte vilt- og fiskeressursene på en best mulig måte over tid ut fra hensynet til rekreasjon og økonomisk utbytte for eierne. Forvaltningen av disse ressursene bør skje i samarbeid med Miljøavdelingen ved Fylkesmannen i Nordland eller tilsvarende instanser.

 

C)

Foreningens høyeste organ er årsmøtet. Alle med jakt- og/eller fiskerettigheter i lagets område, har møte- og stemmerett på årsmøtet.

 

D)

Bestemmelsene i §1, §2 og §3 er ikke gjenstand for behandling på årsmøtet. Dette er ordningens rettsgrunnlag, og kan bare endres gjennom behandling av domstolene.

§2      A1)

I ordningsområdet er det, rettslig sett, to forskjellige områder.

 

A2)

For gnr. 26, Lenvik, og gnr. 28, Østervik, fordeles jaktrettighetene mellom eiendommene etter areal, og fiskerettighetene etter eiendommens strandlinje.

 

A3)

For gnr. 27, Snubba, og gnr. 93, Bogmarka, fordeles både jakt- og fiskerettighetene etter skyldforholdet mellom eiendommene.

 

B)

Hytteeiendommer med særskilt fiskerett:

Gnr. 26 bnr. 28 - Eiendommen har enerett til stangfiske fra egen strand, men er ikke medlem i grunneierlaget. For fiske i øvrige deler av vassdraget må det derfor løses fiskekort.

Gnr. 27 bnr. 35 - Eiendommen har enerett til stangfiske fra egen strand, men er ikke medlem i grunneierlaget. For fiske i øvrige deler av vassdraget må det derfor løses fiskekort.

 

C1)

De enkelte eiendommer har andeler og rett til utbytte fra jakt- og fiskerettighetene i henhold til den i rettsboka utregnede tabeller over % andel.

 

C2)

Dersom arealet eller strandlinjestrekningen for noen av eiendommene senere blir endret på grunn av endrede grenseforløp som følge av dom eller forlik i en rett, eller det blir oppdaget feil med de grenseforløp som er inntegnet på det økonomiske kartverk, skal eierne av de involverte eiendommene kunne forlange å få sin andel omregnet når endringen i grenseforløpet er vesentlig.

 

D)

For avstemming gjelder følgende:

Den enkeltes andel i jakt- og fiskerettighetene i henhold til tabellen, summeres, summen divideres på to, og stemmevektene regnes så ut etter følgende tabell:

Eiendommer med andel fra 0,000% til 1,499% har 1 stemme
Eiendommer med andel fra 1,500% til 2,999% har 2 stemmer
Eiendommer med andel fra 3,000% til 4,999% har 3 stemmer
Eiendommer med andel fra 5,000% til 6,999% har 4 stemmer
Eiendommer med andel fra 7,000% til 9,999% har 5 stemmer
Eiendommer med andel fra 10,000% og mer har 6 stemmer

 

Eiere som har mer enn en eiendom med andel i utmarksrettighetene, skal summere sine andeler før utregning av stemmeandel.

 

§3       A)

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

 

B)

Årsmøte er beslutningsdyktig når mer enn 50% av andelshaverne, regnet etter stemmetall, møter. Dersom det ordinære årsmøtet ikke er beslutningsdyktig skal det straks innkalles til ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet er alltid beslutningsdyktig. Stemme avgis i samsvar med reglene i §2 pkt. D.

 

C)

Årsmøtet velger et styre: leder, tre styremedlemmer, tre varamedlemmer og kasserer, samt to revisorer. Dessuten velges en valgkomité på tre medlemmer, ett medlem fra Lenvik, ett medlem fra Snubba og Bogmarka, og ett medlem fra Østervik. Revisorene kan ikke være medlem av styret.

Første gang velges leder, ett styremedlem, ett varamedlem og en revisor for to år, mens to styremedlemmer, to varamedlemmer, kasserer og en revisor velges for ett år. Senere velges alle styrets medlemmer, varamedlemmer og revisorer for to år slik at leder, ett styremedlem, varamedlem og en revisor velges ett år og de øvrige styremedlemmene og varamedlemmene velges det påfølgende år.

Styret velger selv nestleder blant styrets medlemmer.

Medlemmene av valgkomiteen velges for tre år. Første gang velges medlemmet fra Lenvik for ett år, medlemmet fra Snubba og Bogmarka for to år og medlemmet fra Østervik for tre år. Senere velges ett medlem til valgkomiteen hvert år.

 

D)

Innkallingen skal skje skriftlig med 2 ukers varselfrist, ei innkalling pr. eiendom. Innkallingen sendes fortrinnsvis til den av eierne som bor nærmest. Vedkommende har ansvar for at medeiere blir varslet.

Saksliste skal følge innkallingen. Dog kan årsmøte behandle forslag som fremmes senere når ingen av de møtende parter protesterer, og forslaget ikke innebærer vedtektsendring.

Man kan bare møte med fullmakt fra ett medlem som selv ikke møter på årsmøtet. Fullmakten skal inneholde navn på den som møter med fullmakten, samt gårds- og bruksnummer og antall stemmer til den som gir fullmakten. Fullmakten skal være underskrevet av eiendommens eier(e).

 

E)

Alle bestemmelsene om lagets drift, valg m.v. avgjøres med simpelt flertall. Vedtektsendringer gjøres med 2/3 flertall, og kan bare foretas når endringsforslaget er oppsatt på sakslista og følger innkallingen til årsmøtet.

 

F)

Årsmøtet bestemmer hvordan foreningens midler skal brukes, hvor store beløp foreningen bør disponere til drift og fremtidige investeringer, og hvor store beløp som hvert år skal fordeles til lagets medlemmer.

 

Den enkelte grunneiers utbytte betales automatisk ut innen 1. juni hvert år med mindre §5 er gjort gjeldende.

 

G)

Årsmøte kan innlede samarbeide med tilgrensende grunneierforeninger når det anses tjenelig i forbindelse med forvaltningen av jakt- og fiskeressursene. Samarbeidet kan vedtas for bestemte tidsrom eller på ubestemt tid.

 

H)

Overskuddet av lagets drift beregnes vanligvis separat for jakt og fiske. Årsmøtet kan likevel vedta at inntekter fra jakt skal kunne brukes til tiltak i forbindelse med kultur- og/eller forvaltningstiltak innenfor fiske, eller at inntekter fra fiske skal kunne brukes til tiltak i forbindelse med jakt, når tiltaket anses nødvendig og en utsettelse vil kunne medføre tap, merutgifter eller andre ulemper av betydning.

 

I)

Et flertall av medlemmene fra en gård kan bestemme at gårdens del av overskuddet ved lagets drift, skal brukes til fellestiltak innenfor eget gårdsnummer når tiltaket er til gagn for et flertall av eierne innenfor gården. I så fall skal gårdens andel av overskuddet ikke fordeles mellom gårdens medlemmer.

 

J)

Styret har ansvar for salg av jakt- og fiskekort og foretar fordeling av de beløp som årsmøtet hvert år vedtar skal utbetales til lagets medlemmer.

 

Styret forestår den daglige drift i samsvar med de vedtak årsmøtet har fattet, og har ansvar for utarbeidelse av planer, budsjett og innkalling til neste årsmøte.

 

K)

Kassereren fører regnskap over lagets midler, inntekter og utgifter, og legger hvert år frem revidert regnskap for årsmøtet for godkjennelse.

§4      Firmategning og prokura.

Styrets formann/nestformann og ett styremedlem tegner i fellesskap for laget. Styret kan gi prokura.

 

§5      Fellestiltak innenfor eget gårdsnummer

 

Ref. §3 pkt. I. Valgkomitémedlemmet for den enkelte gård skal innen utløpet av januar innkalle alle medlemmene i sitt gnr. til et møte for å behandle eventuelle fellestiltak innenfor eget gårdsnummer. Innkallingen skal skje skriftlig med 2 ukers varselfrist. Innen 10. februar må det gis beskjed til styret om gårdens andel av forrige års overskudd helt eller delvis anvendes til fellestiltak innenfor gården. Midler til fellestiltak innenfor eget gårdsnummer skal avsettes i eget fond i regnskapet til Indre Evenes Grunneierlag.

 

Fellestiltak innenfor eget gårdsnummer må organiseres og gjennomføres av gårdens medlemmer. Indre Evenes Grunneierlag forvalter avsatte midler, utbetaler og regnskapsfører utgiftene i forbindelse med fellestiltak. Før utbetalinger til fellestiltak innenfor eget gårdsnummer skal styret ha mottatt protokoll fra gårdsmøtet med avstemmingsresultat, beskrivelse av fellestiltaket og hvem av gårdens medlemmer som skal attestere og anvise fellestiltaksutgifter til betaling.

Når det i §3 pkt. I, står "Et flertall av medlemmene fra en gård kan bestemme at ...." menes det at de enkelte medlemmer har samme stemmevekt som beskrevet i §2 pkt. D.

 

Den enkelte bygd kan selv disponere innkomne midler på sitt gnr.

 

Denne paragrafen kommer kun til anvendelse når det foreligger et godkjent forslag om fellestiltak fra en gård.

 

§6       Saker som behandles av årsmøtet.

 1. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokollen.

 2. Konstituering med stemmeopprop/-stemmeopptelling.

 3. Årsmelding fra styret.

 4. Årsregnskap og budsjett.

 5. Valg i følge vedtekter, ref. §3 pkt. C.

 6. Eventuell godtgjørelse til styret og revisorer.

 7. Andre saker som er nevnt i innkallingen

 8. Eventuelt, ref. §3 pkt D.

 

Hvis det ved etter omvalg fortsatt er stemmelikhet, foretas det loddtrekning.

 

§7      Styrets arbeidsoppgaver.

 

I tillegg til de oppgaver som er nevnt i §3 pkt. J og K, skal styret utarbeide:

 • Regler for jakt

 • Regler for ferskvannsfiske

 • Forslag og planer for kulturtiltak for jakt og fiske

Reglene og kulturtiltakene fremlegges og godkjennes av årsmøtet. Styret kan foreslå endring av reglene og kulturtiltakene, men de skal godkjennes av årsmøtet.

§8      Ekstraordinær generalforsamling.

 

Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling når det er påkrevet. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når over halvparten av medlemmene regnet etter stemmetall krever det.

 

På generalforsamling kan det kun behandles saker som står i innkallingen.

§9       Grunneiere må selv gi beskjed til laget dersom det skjer eierskifte.

bottom of page